För- och nackdelar med alkohollagen i Sverige

Skydda folkhälsan

Sverige har en lagstiftning som är restriktiv beträffande konsumtion av alkohol. Detta innebär att Sverige har alkoholskatt som är i förhållande till många andra länder hög, monopol av detaljhandel, restriktiva regler beträffande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker samt bestämmelser rörande servering av alkohol på restauranger. Lagen är en skyddslag vilket innebär att man vill skydda folkhälsan.

Lagen som ändrades 2011 behandlar också marknadsföring och tillverkning av sprit och handel med alkoholhaltiga preparat. Alkoholdryck är en dryck som innehåller alkohol i en koncentration som är mer än 2.25 volymprocent. Enligt lagen så får alkoholhaltiga drycker inte säljas eller lämnas ut till personer förrän de har fyllt 20 år. Folköl kan dock säljas och lämnas ut till personer som har fyllt 18 år. Personer som inte har fyllt 18 år kan inte heller serveras alkohol förrän de har fyllt 18 år.

Under lagen så kan man dock servera alkoholhaltiga drycker till unga personer som inte uppfyller ålderskraven. Det ska dock vara en mindre mängd alkohol och förtäringen ska ske på platsen och ske under ordnade förhållande där man tar hänsyn till den unga personens ålder och omständigheter i övrigt. Gåvor i form i sprit, vin eller starköl får inte heller ges till personer som inte har fyllt 20 år, och öl får inte ges som en gåva till någon som inte har åldern inne, det vill säga har fyllt 18 år.

Skyddar unga personer

På senare tid så har en rad rapporter där positiva hälsoeffekter av alkohol publicerats och vissa läkare rekommenderar offentlig ett måttligt intag av alkohol. Men det finns samtidigt en stor medvetenhet om riskerna med alkoholhaltiga drycker. Lagen kan se som positiv genom att den skyddar individer från att dels bli introducerad till alkohol från en tidig ålder och samtidigt så tillåter den individer att prova alkohol i en skyddad miljö. Detta kan ses som ett steg att minska spänningen för alkoholhaltiga drycker och även att skapa en atmosfär där man dricker i måttliga mängder. Dock så är det en tradition i Sverige att dricka mer sällan och när man dricker så dricker man större mängder. Huruvida denna lag ändrar detta beteende kan diskuteras.

Drickande av alkohol har ingen hälsoeffekt för unga personer och små hälsoeffekter kan ses från medelåldern. Hjärt-och kärlsjukdomar samt kognitiva funktioner kan positivt påverkas av måttligt drickande i medelålder och för äldre personer. Lagen kan därför ses som positivt eftersom risken med alkoholintag är störst för unga människor.

Minskad frihet

En restaurangägare är ansvarig för att lagar och regler följs. Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker utfärdas endast om personen som söker tillståndet kan visa att hon eller han har tillräckliga kunskaper om vilka lagar och förordningar som gäller. Om en restaurang serverar alkohol till någon som är märkbart berusad eller till personer som inte har åldern inne så kan de förlora sitt serveringstillstånd. Ansvaret ligger hos kommunerna att se till att kontroller att de som har serveringstillstånd följer lagen.

Alkohollagen kan se som en inskränkning av den personliga frihet och att den inte låter människor själva ta ansvar för sina handlingar. Lagen innebär också att företag inte fritt kan konkurrera och marknadsföra sina produkter, vilket kan innebär högre priser och sämre kvalité.